INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Autor Wojciech Lis
Tytuł Ograniczenia dostępu dziennikarza do informacji publicznej
Title Journalist's restraints regarding public information accessibility
Słowa kluczowe informacja publiczna; ochrona: informacji niejaw-nych, tajemnic ustawowo chronionych, prywatności; osoba pełniąca funkcję publiczną; mass media; dziennikarze
Keywords public information; protection of confdential information, statutory protected secrecy and privacy; person holding public ofce, mass media, journalists
Pełny tekst / full text
Numer 21

Streszczenie

Społeczeństwo obywatelskie ma prawo do informacji publicznej, ponieważ ta pozwala mu na aktywne i świadome uczestnictwo w życiu publicznym oraz zapewnia przejrzystość funkcjonowania or-ganów władzy publicznej. Dostęp do informacji publicznej oznacza możliwość uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej, osób pełniących funkcje publiczne, organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w ja-kim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa. Poza tym prawo do informacji publicznej obejmuje także dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów. Prawo do informacji publicznej nie ma charakteru absolutnego i nie obejmuje informacji, których ujawnienie mogłoby spowodować naruszenie innych godnych ochrony dóbr i wartości.

Summary

Civil society has a right to public information because it allows people to actively and consciously participate in public life and at the same time provides the transparency of public authorities’ function-ing. Access to public information means the opportunity to obtain details about the operations carried out by public authorities, persons holding public ofces, authorities of self-regulatory organizations and professional bodies, as well as other people and organizational units within the scope of their execution of public tasks and management of communal properties or the State Treasury property. Moreover, the right to public information incorporates also access to documents and entry to the sittings of the elected public authorities. The right to public information is not absolute and does not pertain to information whose disclosure might violate protection of other interests and values.