INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Autor Jacek Rodzeń
Tytuł Czy dziennikarz potrzebuje filozofii w epoce postprawdy i fake-newsów?
Title Does a joumalist need philosophy in the era of post-truth and fake news?
Słowa kluczowe dziennikarstwo, media, flozofa, postprawda, pono-woczesność
Keywords journalism, media, philosophy, post-truth, postmodernism
Pełny tekst / full text
Numer 21

Streszczenie

Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród polskich studentów kierunku studiów dziennikarstwo i komunikacja społeczna sugerują spadające zainteresowanie przedmiotem flozofa. Artykuł w sposób przykładowy omawia problem tzw. postprawdy w sferze publicznej, w szczególny sposób dotykający obszar mediów i pracę dziennikarzy. Podkreśla się ścisły związek zjawiska postprawdy ze współczesnym klimatem ponowoczesności podważającym możliwość poznania prawdy. Uzyskane wnioski uwypuklają znaczenie przygotowania flozofcznego dla praktyki dziennikarskiej.

Summary

The results of a survey conducted among Polish Journalism and Social Communication students suggest that the interest in philosophy is declining. The article discusses the problem of the so-called post-truth in the public sphere, which particularly afects the media and the work of journalists. The emphasis is put on the close relationship between the phenomenon of post-truth and the contemporary postmodern climate which undermines the possibility of learning the truth. The conclusions underline the importance of the background in philosophy for the journalistic work.