DEPARTMENT OF JOURNALISM AND INFORMATION

Yearbook of Bibliology and Press Studies

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Autor Adam Górski
Tytuł Wybrane problemy dostępu do informacji publicznej. (uwagi praktyczne)
Title Selected problems of access to public information (practical remarks)
Słowa kluczowe informacja publiczna, dostęp do informacji
Keywords public information, access to information
Pdf
Numer 21

Streszczenie

Artykuł koncentruje się na praktycznych problemach dostępu do informacji publicznej na podstawie ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Pomimo ponad piętnastoletniego okresu jej obowiązywania oraz licznych nowelizacji egzekwowanie obowiązku udostępnienia informacji publicznej w dalszym ciągu stanowi dla żądającego ogromne wyzwanie. Podstawowe znaczenie dla podmiotów ubiegających się o udostępnienie informacji publicznej mają przepisy ustawy wskazujące ich uprawnienia w sytuacji braku wypełnienia obowiązków ustawowych przez podmioty zobowiązane do udzielenia informacji. Przyznanie uprawnień bez wprowadzenia realnych i rzeczywistych sankcji za brak ich respektowania prowadzi do pozornego zagwarantowania dostępu do informacji publicznej. Z tego względu w artykule omówione zostały w szczególności problemy związane z odpowiedzialnością za nieudzielenie informacji publicznej, sankcje za wskazanie nieprawdy w udostępnianej informacji oraz kwestie związane z wzajemnym stosunkiem postępowania karnego do innych postępowań. W przedmiotowym artykule, oprócz poglądów doktryny, uwzględnione zostały także poglądy prezentowane w orzeczeniach wojewódzkich sądów administracyjnych, Naczelnego Sądu Administracyjne-go, sądów powszechnych oraz Sądu Najwyższego.

Summary

The article is focused on the practical problems of access to public information under the Freedom of Information Act of September 6, 2001. Despite over 15 years of its duration and numerous amend-ments, enforcing the obligation of making the public information accessible still poses a challenge for the requestor. Of fundamental importance for entities applying to make public information accessible is the law that indicates requestor’s rights when subjects required to provide access to public informa-tion do not fulfl their obligations. Granting superfcial and ostensible rights without imposing real and actual sanctions for not observing them makes the access illusory. For that reason, the article explores in particular the problems associated with the responsibility for failing to provide information to the public, imposing sanctions for indicating untruth in the information made available as well as issues related to the relationship between criminal proceedings and other procedures. The article takes into account the views of the doctrine as well as the verdicts pronounced in province administrative courts, the Supreme Administrative Court, common courts and the Supreme Court.