DEPARTMENT OF JOURNALISM AND INFORMATION

Yearbook of Bibliology and Press Studies

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Autor Anna Jupowicz-Ginalska
Tytuł Zadania okładek współczesnych magazynów drukowanych
Title Functions of the Contemporary Print Magazine Covers
Słowa kluczowe media drukowane, okładka, prasa, funkcje prasy
Keywords print media, cover, press, functions of press
Pdf
Numer 20

Streszczenie

Truizmem jest stwierdzenie, że internet zmienił tradycyjne środki przekazu. Jest także oczywiste – dowodzą tego liczne raporty branżowe i publikacje naukowe – że sieć wpłynęła na pozycję, specyfikę i ofertę mediów. Najbardziej skutki wszechobecnej cyfryzacji odczuła prasa, zarówno dzienniki, jak i magazyny. Pomimo trudnej sytuacji mediów drukowanych nie należy jednak zakładać, że w przyszłości znikną one z pejzażu medialnego. Prognozuje się raczej, że ich funkcjonowanie na rynku zostanie redefniowane, a one same będą działały równocześnie w dwóch uzupełniających się odsłonach: interneto-wej i tradycyjnej. Oznacza to, że wydawcy, chcąc pozostać na konkurencyjnym rynku, będą zabiegać o odbiorców i reklamodawców nie tylko w sieci, ale także w druku. Jednym z ważnych elementów marketingu prasowego, który może nadal odgrywać istotną rolę w tej rywalizacji, jest okładka. To właśnie jej poświęcono niniejszy artykuł. Jego głównym celem jest omówienie najważniejszych zadań okładki i ich zhierarchizowanie. Analiza, oparta na kwerendzie materiałów źródłowych i wynikach badań ankietowych przeprowadzonych na ogólnopolskiej grupie respondentów, pomaga w weryfka-cji następujących tez: 1) okładki mediów drukowanych nadal mają duże znaczenie dla działalności wydawców, a 2) funkcje okładek nie ograniczają się do ich aspektów prosprzedażowych (jak się powszechnie przyjmuje).

Summary

A claim that the Internet has changed the traditional media appears to be a mere truism. It is also evident - as many trade reports and scientifc publications indicate – that the Web has infuence the position, character and media ofers. The press, newspapers and magazines have been most afected by the ubiquitous digitization.
Despite a difcult situation of the print media, it should not be assumed that they will disappear from the media landscape in the future. It is rather predictable that their functioning in the market will be redefned, and they will act simultaneously in two complementary versions: the Internet and the traditional one. This implies that publishers, in order to stay in the competitive market, will canvass for recipients and advertisers not only online, but also in print. One of the most important elements of the press marketing, which can still play a signifcant role in this competition, is a cover. That is what this article is about. Its main purpose is to discuss the most important functions of the cover and its hierarchization. The analysis, based on the study of source materials and the results of surveys conducted on a Polish nationwide group of respondents, helps with the verifcation of the following thesis: 1) the print media covers still play a signifcant role in publishers’ work, and 2) the cover functions are not limited to their pro-sale aspects (as it is generally accepted).