DEPARTMENT OF JOURNALISM AND INFORMATION

Yearbook of Bibliology and Press Studies

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Autor Ryszard Filas
Tytuł Rozwój czasopism medioznawczych w Polsce w drugiej połowie XX wieku
Title Development of Media-study Periodicals in Poland in the Second Half of the 20th Century
Słowa kluczowe czasopisma, media, medioznawstwo, Polska
Keywords publications, media, media studies, Poland
Pdf
Numer 20

Streszczenie

Przedmiotem artykułu jest rozwój czasopiśmiennictwa medioznawczego w Polsce w XX w. Autor, wykorzystując dorobek poprzedników (głównie Sylwestra Dzikiego, Władysława Kolasy), jak i prowadząc własną weryfkującą źródła kwerendę biblioteczną naszkicował rozwój periodyków o charakterze naukowym, na tle instytucji sprawczych – jak koncern RSW (ZBP w Warszawie, OBP w Krakowie), Radiokomitet (OBOPiSP), placówki akademickie i PAN oraz pisma (w znacznej mierze w formie biuletynów) branżowe czy branżowo-środowiskowe związane z wydawcami, nadawcami czy stowarzyszeniami dziennikarskimi. Barierą nie do przejścia (z wyjątkiem "Zeszytów Prasoznawczych") okazały się procesy transformacji systemu u progu lat dziewięćdziesiątych. Dziś rozwija się głównie prasa naukowa mająca mocne oparcie w środowiskach akademickich.

Summary

The subject of this article is the development of media-study periodicals in Poland in the twentieth century. The author, by utilizing the output of his predecessors (mainly Sylwester Dziki, Władysław Kolasa), and conducting own library research to verify the sources, has outlined the development of scientifc periodicals (in connection with the issuing bodies such as RSW concern: ZBP in Warsaw, OBP in Krakow), Radiokomitet (OBOPiSP), academic institutions, the Polish Academy of Sciences and trade publications (mostly in the form of newsletters) or trade-environmental journals connected with publishers, senders or associations of journalists. At the beginning of the 1990s, the transforma-tion processes of the system turned out to be an insurmountable obstacle (with the notable exception of "Zeszyty Prasoznawcze"). These days mark the development of scholarly press which has a strong foothold in the academic community.